آموزش بافت کلاه کاپ دار با دو میل

کلاه کلاپ دار مناسب نوزاد، کودک است.

آموزش بافت کلاه کاپ دار
آموزش بافت کلاه کاپ دار

بافت کلاه کاپ دار از یک گوشه شروع می شود

چطور کلاه کاپ دار را ببافیم؟

به شکل های مختلف می توانیم سر بیندازیم

طبق ویدیو آموزشی یک گره می زنیم

دقیقا طبق ویدیو آموزشی به تعداد پنج دانه سر می اندازیم

رج اول

همه دانه ها را از زیر می بافیم، دانه آخر را به رو می بافیم

رج دوم

دانه اول رو بر میداریم نمی بافیم، دانه دوم به زیر، طبق ویدیو آموزشی قسمت اول دقیقه 2 و 35 ثانیه، یک دانه اضافه می کنیم و به زیر می بافیم، یک زیر، دوباره یک دانه اضافه می کنیم، یک زیر، آخری هم به رو می بافیم.

رج سوم

این رج، پشت کار است دانه اول را بر میداریم، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم.

رج چهارم

دانه اول بر میداریم نمی بافیم، دو تا به زیر می بافیم، یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، یک زیر، دوباره یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، دو تا دانه به زیر، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، این رج دانه اضافه نمی کنیم همه دانه ها را به زیر می بافیم

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، سه تا زیر، یک دانه اضافه و به زیر می بافیم، یک زیر، دوباره یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، سه تا زیر، دانه آخر را نیز به رو می بافیم.

تا اینجای بافت، یازده دانه داریم.

ما برای بافت پیچ روی کار به چهار دانه و دو دانه این طرف و آن طرف آن احتیاج داریم

پس فعلا به افزایش تعداد دانه ها ادامه می دهیم.

 

دانلود آموزش های آنلاین

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت کلاه کاپ دار شامل پنج ویدیو آموزشی به مدت 50 دقیقه  کلیک نمایید

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، چهار تا به زیر می بافیم، یک دانه اضافه کرده به زیر می بافیم، یک زیر، دوباره یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، چهار تا به زیر، آخرین دانه هم به رو بافته می شود.

حالا تعداد دانه های ما به سیزده رسید.

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، سه تا دانه به زیر، پنج دانه به رو، سه تا زیر، دانه آخر هم به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، سه تا زیر، حالا یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، پنج دانه بعدی را نیز به زیر می بافیم، دوباره یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، سه دانه بعدی را به زیر، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

این رج پشت کار است، دانه اول را بر میداریم، سه تا زیر، دانه بعدی را هم به زیر می بافیم(طرف جلو یک دانه بیشتر می شود)، دانه بعدی به زیر(حاشیه)، چهار تا رو، چهار تا زیر، دانه آخر هم به رو بافته می شود.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، سه تا زیر، یک دانه اضافه می کنیم به زیر می بافیم، یک رو، حالا می رسیم به چهار دانه پیچ، دانه سوم و چهارم رو میل سمت راست قرار می دهیم دانه اول و دوم روی میل سمت چپ و سپس سوم و چهارم رو هم به میل سمت چپ اضافه می کنیم (طبق ویدیو آموزشی قسمت دوم دقیقه یک )، هر چهار دانه را به زیر می بافیم، بعدی به رو، دوباره یک دانه اضافه می کنیم، چهار تا به زیر، دانه آخر هم به رو می بافیم.

اگر برای سن بالاتر می بافیم تعداد دانه هایی که سر می اندازیم همین تعداد است فقط ارتفاع کلاه بیشتر می شود مثلا به جای 15 سانت، 20 سانت می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، شش دانه به زیر، چهار تا به رو، پنج دانه بعدی به زیر، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

ما در رج ششم بافت پیچ هستیم، دانه اول را بر میداریم، شش دانه به زیر، یک دانه اضافه نموده به زیر می بافیم، دانه بعدی به رو، حالا پیچ رو اجرا می کنیم از چهار دانه پیچ دانه سوم و چهارم را از رو به میل سمت راست منتقل می کنیم، دونه اول و دوم را به میل چپ منتقل کرده و سپس دانه سوم و چهارم را دوباره به میل سمت چپ منتقل می کنیم و همه را به زیر می بافیم، دانه بعدی به رو، دوباره یک دانه اضافه کرده به زیر می بافیم، بقیه دانه ها به زیر، دانه اخر را به رو می بافیم.

به اندازه و ارتفاع دلخواه همین روند بافت را ادامه می دهیم.

برای اندازه گیری باید از گوش اندازه بگیریم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم،  دانه دوم به رو، دانه سوم رو نمی بافیم بر میداریم، نخ میاد روی کار به دانه بعدی را به رو می بافیم، نخ میره زیر کار دانه بعدی را بر میداریم نمی بافیم، دانه بعدی به رو، یک در میان رو ها را می بافیم، دانه های زیر را بر میداریم نمی بافیم ( موقع بر داشتن دانه دقت کنید که نخ باید پایین کار باشد)، دو تای آخر را هم به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه بعدی را به زیر می بافیم، همه رو یک در میان یک زیر یک رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه دوم به رو، نخ میره زیر کار دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، دوباره نخ میاد روی کار دانه رو به رو می بافیم، به همین شکل تا انتهای رج این کار را ادامه می دهیم.

این عرض کلاه با توجه به سن بچه تغییر می کند که هر چه سن بالاتر باشد عرض این قسمت هم بیشتر می شود.  

در این نمونه بافت، تا حالا ما 59 دانه داریم.

شش دانه برای پیچ در نظر می گیریم، 26 دانه برای یک سمت و سمت جلو یک دانه بیشتر یعنی 27 دانه در نظر می گیریم.

 

دانلود آموزش های آنلاین

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت کلاه کاپ دار شامل پنج ویدیو آموزشی به مدت 50 دقیقه  کلیک نمایید

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، بیست و شش دانه به زیر می بافیم، یک دانه به رو، چهار تا به زیر، یک دانه بعدی به رو، بقیه دانه ها را به زیر می بافیم دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

همه دانه ها را به زیر می بافیم به جز شش دانه مربوط به پیچ

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، بقیه دانه ها به زیر تا برسیم به شش دانه پیچ، دو تا دانه قبل از شش دانه پیچ را دو تا یکی می کنیم، دونه بعدی به رو، چهار تا به زیر، دانه بعدی به رو (اون سمت کلاه ما قبل و بعد پیچ رو اضافه می کردیم ولی در این سمت باید کم کنیم)، دو تا یکی برعکس (طبق آموزش در ویدیو آموزشی قسمت سوم دقیقه 2 )، بقیه رو به زیر می بافیم تا دانه آخر که به رو می بافیم.

هر یک رج در میان از تعداد دانه ها با دو تا یکی کردن، کم می کنیم تا به پنج دانه برسیم.

حالا که به اندازه کافی بافتید دو طرف را با هم مقایسه کنید نباید کوچک یا بزرگ باشد

حالا می خوایم پشت کلاه را درست کنیم

از میل گرد استفاده می کنیم و از قسمت پشت کلاه دانه جمع می کنیم (طبق ویدیوآموزشی قسمت سوم دقیقه 5)

بعد از اینکه دانه ها را جمع کردیم حالا شروع به بافتن می کنیم

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه بعدی به رو، دانه بعدی به زیر، همین طور یک رو، یک زیر می بافیم تا سه تا دانه به آخر که دو تا دانه اول را دو تا یکی می کنیم و دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دو تا دانه بعدی را دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی را بر میداریم(در کشبافت برجسته دانه زیر رو نمی بافیم دانه رو را به رو می بافیم)، تا انتهای رج ادامه می دهیم، باز هم سه تا دانه آخر را در نظر بگیرید که دو تای اول را دو تا یکی می کنیم و دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دو تا دانه بعدی را دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی به زیر، دانه بعدی به رو، همین طور تا انتهای رج ادامه می دهیم و همه دانه ها را می بافیم.

این بافت را حداقل چهار و حداکثر شش رج ادامه می دهیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دانه دوم به زیر، دانه سوم به رو، حالا دانه های زیر را بر میداریم نمی بافیم، دانه های رو را به رو می بافیم، دانه بعدی را بر میداریم نمی بافیم، دانه بعدی به رو، تا انتهای رج این کار را ادامه می دهیم.

چهار رج بافتیم یک رج هم که دانه جمع کردیم با هم می شود پنج رج و حالا می خوایم دانه ها را کور کنیم.

اگر دوست دارید که این کلاه پشت گردن رو بیشتر بپوشونه می توانید به بافتن ادامه بدهید.

طریقه کور کردن :

دو تا دانه را با هم می گیریم و به زیر می بافیم بعد این دانه را با دانه بعدی می گیریم و به زیر می بافیم و همین روال را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

 

دانلود آموزش های آنلاین

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت کلاه کاپ دار شامل پنج ویدیو آموزشی به مدت 50 دقیقه  کلیک نمایید

 

چطور قسمت جلوی کار را ببافیم؟

چطور کاپ جلوی کلاه را ببافیم؟

برای بافت کاپ کلاه نوزادی نیاز به وسیله ای که برای قرار گیری در قسمت جلوی کلاه است وجود ندارد ولی برای سنین بالاتر می توانید این وسیله را از خرازی ها تهیه بفرمایید.

مثل قسمت پشت کلاه، دانه ها را طبق آموزش در ویدیو آموزشی قسمت چهارم دقیقه 4، از جلوی کلاه جمع می کنیم.

موقع جمع کردن دانه ها، آنها را می شماریم

28 دانه این طرف، 12 دانه قسمت وسط، 28 دانه طرف دیگر که جمعا میشود 68 دانه

حالا 68 دانه رو تقسیم بر دو می کنیم میشه 34 دانه که دانه وسط ماست

به جز 12 دانه وسط 8 دانه از این طرف و هشت دانه از آن طرف جلو را برای کاپ در نظر می گیریم

رج بعدی

بیست دانه اول را به رو می بافیم، دانه بعدی به زیر، دانه بعدی به رو، به صورت یک زیر یک رو ادامه می دهیم تا به بیست دانه آخر برسیم که آنها را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم نمی بافیم، بیست دانه را به زیر می بافیم، حالا برای بافت کاپ کشبافت برجسته را می بافیم یعنی دانه اول به رو، دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، دانه بعدی به رو، دانه بعدی رو نمی بافیم روی میل سمت راست قرار می دهیم، همینطور تا جایی که برای بافت کاپ تعیین کردیم ادامه می دهیم

 حالا بر می گردیم، دانه اول را بر میداریم، دانه بعدی به زیر، بعدی به رو، همینطور ادامه می دهیم تا نشونه ای که برای بافت قسمت کاپ در نظر گرفتیم

دوباره بر می گردیم، دانه اول را نمی بافیم، دونه دوم و سوم را دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی رو هم بر میداریم نمی بافیم، بعدی به رو، همینطور این کار را تکرار می کنیم تا نشونه که برای کاپ در نظر گرفتیم

رج بعدی

دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، دانه دوم و سوم رو دو تا یکی می کنیم به زیر می بافیم، دانه بعدی به زیر، دانه بعدی به رو، یک زیر یک رو ادامه می دهیم

یک رج در میان یک دو تا یکی از این ور و یکی از اون ور انجام میدهیم

رج بعدی

این رج کم نمی کنیم، دانه اول رو بر میداریم،  دانه بعدی به رو، به زیر، همینطور تا انتهای نشانه ادامه می دهیم.

تا اندازه دلخواه کاپ را می بافیم.

حالا برای برگشتن، همنطور که یکی یکی کم کردیم، باید اضافه کنیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، دونه دوم رو بر عکس کرده یک دونه از زیر یک دونه از رو می بافیم، یعنی از یک دانه ما دو دانه می بافیم، بعدی بافته نمی شود، یک رو، دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، یک رو، ادامه می دهیم تا یک دانه به آخر یک دانه اضافه می کنیم به رو می بافیم و دانه آخر را هم به رو می بافیم.

این کار را ادامه می دهیم تا به اندازه قبلی شود به طوری که وقتی تا می کنیم به یک اندازه شود.

حالا ادامه می دهیم به بافت نخ رو می بریم زیر کار و بیست دانه بعدی را نیز به زیر می بافیم.

می تونیم دو رج دیگر ببافیم بعد کور کنیم و یا می توانیم در همین رج دانه ها را کور کنیم.

رج بعدی

دانه اول را بر میداریم، همه دانه ها را به رو می بافیم.

نحوه دوختن رو هم طبق ویدیو آموزشی قسمت پنجم دقیقه 8 می تونید انجام دهید.

 

دانلود آموزش های آنلاین

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت کلاه کاپ دار شامل پنج ویدیو آموزشی به مدت 50 دقیقه  کلیک نمایید

 

بافتنی با دو میل

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید 

جهت دانلود محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … کلیک نمایید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف،
حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up