کامواباف قصد دارد در این مقاله آموزش بافت ساق دست مدل گندمی با دو میل را به شما عزیزان آموزش دهد، لطفا هر ویدیو آموزشی را چندین بار مشاهده نمایید و متن را نیز بخوانید که بهتر مراحل بافت را پیش ببرید.

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی با دو میل

قبل از آموزش بافت ساق دست مدل گندمی با دو میل، ابتدا بافت مدل گندمی را به شما آموزش می دهیم.

بافت مدل گندمی ساده
بافت مدل گندمی ساده

بعد از کشبافت

چهار رج دو تا رو، سه تا زیر

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دو تا دانه رو از رو می بافیم، چهار ردیف می ریم پایین و از دانه وسط یکی به زیر می بافیم و نخ رو وصل نمی کنیم، سه تا دانه بعدی به زیر، دوباره چهار ردیف به پایین رفته و در دانه وسط به زیر می بافیم و نخ را بیرون آورده (مانند ویدیوآموزشی)، دو تا رو، از دانه بعدی نه دانه بعدتر چهار ردیف پایین رفته و ازآن دانه نخ را بیرون می آوریم، دانه قبلش را به زیر می بافیم، دو تا بعدی رو هم به زیر، دوباره چهار ردیف پایین رفته نخ را از دانه وسط بیرون می آوریم، در ادامه هم تکرار می کنیم.

پشت کار

دانه هایی که به زیر می بافیم، دانه ای که نبافته بودیم رو می گیریم نمی بافیم، بقیه رو به رو می بافیم

رج بعدی (روی کار)

دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم و سوم رو به رو می بافیم، حالا می رسیم به گندمی ها، دو تا دونه بعدی رو دوتا یکی می کنیم، دانه بعدی به زیر، دو تا دونه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، دو تای بعدی به رو، نخ رو میبریم زیر کار، دو تا یکی به زیر، دانه بعدی به زیر، دوباره دو تا یکی ، دو تا به رو می بافیم

چهار تا رج می بافیم دوباره تکرار می کنیم.

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

بافت مدل گندمی پرپشت

بعد از کشبافت، دو تا رو چهار تا زیر ببافیم،

بعد از چهار رج، دو تا رو، دونه اول به زیر، دونه بعدی چهار ردیف میاد پایین از دونه وسط به زیر می بافیم، نخ رو وصل نمی کنیم، یک ژته، دوباره نخ رو میاریم، دو تا زیر، مجددا نخ رو از چهار ردیف پایینتر میاریم به روی کار، یک ژته، دوباره یک دانه دیگر هم از ردیف چهارم در میاوریم، دونه بعدی به زیر، دو رو، دو زیر می بافیم

رج بعدی

اون دانه هایی که به زیر هست رو می بافیم، در گندمی بافته ها رو به رو می بافیم، نبافته ها رو می گیریم، اونایی که بافته بود رو به همون حالت می بافیم اونایی که نبافته بودیم را نمی بافیم

رج بعدی

دانه قبل از سه دانه گندمی برداشته شده چهار تا یکی می کنیم، دو تا به زیر، دوباره چهارتا یکی می کنیم

 

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی با دو میل

با توجه به اندازه مچ دست تعداد دانه ها را مشخص می کنیم

اگر مچ دست شما ظریف باشد 36 دانه تا 40 دانه با میل شماره سه و نیم تا چهار

برای بافت این ساق دست می توانیم ابتدا کشبافت ببافیم و بعد مدل را شروع کنیم

و یا اینکه بدون کشبافت، مدل را ببافیم

کف دست را می توانیم دو زیر دو رو یا یک زیر یک رو ببافیم

هم می توانیم ساده ببافیم

برای بافت ساق دست مدل گندمی، 41 دانه سر می اندازیم

برای این بافت محاسبه دانه ها شش تایی می باشد و این مدل در شش رج اجرا می شود

رج اول

دانه اول بر میداریم، نخ رو میاریم روی کار و دانه دوم رو از رو می بافیم، نخ میره پایین دانه بعدی رو بر میداریم نمی بافیم، نخ میاد روی کار و دانه به رو بافته می شود، دوباره نخ میره زیر کار دانه بعدی بر داشته می شود، نخ میاد بالا دانه به رو بافته می شود، تا انتهای رج همین کار را ادامه می دهیم، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج دوم

دانه اول رو بر میداریم، هر جور می بینیم می بافیم، دانه بعدی به زیر، سپس به رو ، یک زیر، یک رو و تا انتهای بافت ادامه می دهیم

این کار باعث میشه بافت صاف بمونه و لوله نشه

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی
آموزش بافت ساق دست مدل گندمی

رج سوم

سه تا دانه زیر، نخ میاد روی کار دو تا رو، چهارتا زیر، دو تا رو، نخ میره پایین کار چهار تا زیر، دو تا رو، سه تا زیر، یک نشونی میذاریم و دانه بعدی رو به زیر می بافیم، تا انتهای رج همه را به زیر می بافیم.

رج چهارم

دانه اول رو بر میداریم، نخ روی کار تا نشانه همه دانه ها را به رو می بافیم، بعد از نشانه رو ها را به رو و زیر ها را به زیر می بافیم.

رج پنجم و ششم  مثل رج سوم و چهارم می بافیم

سه تا دانه به زیر، دو تا رو و مانند رج سوم ادامه می دهیم

رج هفتم

سه تا دانه اول به زیر، دو تا به رو، یک دانه به زیر، چهار ردیف می شمریم به سمت پایین دانه بعدی و بعد یک دانه جلوتر (در وسط) به زیر می بافیم و نخ را در میاوریم، یک ژته، یکبار دیگه چهار تا ردیف می شمریم و بعد یه دانه جلوتر میل را وارد نموده و نخ را از آن دانه بیرون می آوریم، دو تا دانه به زیر، یک بار دیگر هم نخ را بیرون میاوریم(مانند ویدیو آموزشی)، یک ژته و دوباره یک نخ را از دانه در می آوریم، یک دانه به زیر، دو تا به رو، یک دانه به زیر، دوباره آوردن نخ از ردیف چهارم رو تکرار می کنیم، یه ژته، تکرار بیرون آوردن نخ از روی کار، دو تا دانه وسط را به زیر می بافیم، تکرار بیرون آوردن نخ، یک ژته، دوباره بیرون آوردن نخ، یک دانه به زیر، بقیه رو به رو می بافیم

رج هشتم

تا نشونه همه دانه ها به زیر بافته می شود، بعد از نشونه سه دانه به رو، دو تا دانه به زیر، دانه بعدی به رو، سه تا دونه بعدی رو می گیریم نمی بافیم، دو تا به رو، سه تا دانه رو نبافته روی میل سمت راست قرار می دهیم، دانه بعدی به رو، دانه بعدی به زیر تا انتهای بافت ادامه می دهیم.

رج نهم (روی کار)

سه تا دانه به زیر می بافیم، دو تا رو، چهار تا دانه بعدی را روی میل سمت راست قرار می دهیم با هم می گیریم و چهار تا یکی می کنیم، دو تا به زیر، چهار تا دانه بعدی رو هم به زیر چهار تا یکی می کنیم، دو تا دانه به رو و مثل دانه های قبل تکرار شود.

چهار رج مثل خودش می بافیم و دوباره شروع به بافتن گلها(گندم ها) می کنیم.

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی
آموزش بافت ساق دست مدل گندمی

تا انگشت شست هر چقدر دوست داریم می بافیم.

بعد از بافت حداقل چهار گل شست را باز کنید یا بیشتر با توجه به سلیقه خودتان

از نشونی استفاده می کنیم و دانه ای که به عنوان دانه شست هست رو مشخص می کنیم، 20 تا دانه سمت راست و 20 تا دونه سمت چپ این دانه قرار داره

هر جور راحت هستید یک دانه قبل و یک دانه بعد از دانه شست دانه اضافه می کنیم

(دانه شست رو به زیر می بافیم)، بقیه رو مثل خودش می بافیم میریم و بر می گردیم.

رج بعدی

سه تا دانه شست را به رو می بافیم

رج بعدی

سه تای اول رو به زیر می بافیم، دو تا به رو، حالا باید مدل رو ببافیم، دانه بعدی به زیر مثل رج های قبل مدل گندمی را پیاده می کنیم و سپس به سه دانه شست می رسیم که اولی را به زیر بافته یک ژته، دانه وسط رو هم بافته، یک ژته و دانه بعدی رو هم به زیر می بافیم،

این کار را تا جایی ادامه می دهیم که این ور و اون ور دانه شست، پنج دانه اضافه شود

سه رج دیگر باید بافته شود

وقتی قسمت روی ساق را بافیم و به پنج دانه شست رسیدیم حالا شروع به کور کردن می کنیم، طریقه کور کردن دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم رو به زیر می بافیم و بعد دانه اول روی دونه دوم قرار می دهیم، یازده دونه شست رو به همین شکل کور نمایید.

دونه آخر رو میندازیم روی دونه بیستم کف دست

بعد از کور کردن شست، سه سانت می بافیم

برای بهتر ماندن ساق دست، بهتر است دو رج آخر را ساده ببافیم

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی
آموزش بافت ساق دست مدل گندمی

رج بعدی

آموزش بافت ساق دست مدل گندمی

اولی رو بر میداریم نخ میاریم روی کار و به رو می بافیم، نخ رو میبریم زیر کار و دانه بعدی رو روی میل سمت راست قرار می دهیم نمی بافیم، نخ میاید روی کار و دانه بعدی را به رو می بافیم، نخ زیر کار دانه بعدی را فقط روی میل سمت راست قرار می دهیم نمی بافیم، این کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج بعدی

اولی به زیر، دومی به رو، سومی به زیر، چهارمی به رو همینطور تا انتهای رج یکی در میان زیر و رو می بافیم.

رج آخر کور می کنیم

اولی رو بر میداریم، دومی رو می بافیم ، اولی رو روی دانه دوم قرار می دهیم و این کار را تا انتهای رج تکرار می کنیم.

در انتهای نخ کاموا را یکم بلندتر می بریم و با سوزن پهلوی بافت را می دوزیم.

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید 

جهت دانلود محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … کلیک نمایید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف،
حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

1 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up