آموزش بافت هدبند(تل)

از این بافت هم می توانید برای هدبند و هم تل دخترانه استفاده نمایید.

می توانید برای اینکه تل زیباتری داشته باشید از مروارید یا پولک دوزی جلوی بافت استفاده نمایید

در این ویدیو آموزشی دو نمونه بافته شده با عرض های متفاوت یکی از آنها تعداد دانه هایش 12 دانه و یکی دیگر 18 دانه می باشد

بهتر از کامواهای ضخیم تر استفاده نمایید

از میل چهار و نیم و یا پنج استفاده می کنیم

بافت این تل حالت ارتجاعی داره که بر روی سر زیباتر می ماند

باید در اندازه گیری هم دقت نمایید ما باید از پیشونی تا پیشونی رو اندازه بگیریم

اگر دور سر شما 45 یا 50، باید به جای 25 سانت 23 سانت در نظر بگیرید تا کیپ سر باشد

در این نمونه از کاموایی استفاده شده که با میل شماره پنج بافته می شود

باید دانه ها زوج انتخاب شود

طبق آموزش ویدیو آموزشی دقیقه 2 و 30 ثانیه سر می اندازیم

که در نمونه 16 دانه سر می اندازیم

چطور هدبند را ببافیم؟

آموزش بافت هدبند با دو میل
آموزش بافت هدبند با دو میل

رج اول

دانه اول بر میداریم نمی بافیم، یک زیر، یک رو، یک زیر، یک رو، تا انتهای رج ادامه می دهیم، دانه آخر رو هم به رو می بافیم تا حاشیه بافت آن زیباتر شود.

رج دوم

دانه اول نمی بافیم، یک زیر، یک رو، دانه بعدی رو بر میداریم، یک ژته می زنیم، رو رو می بافیم، دانه زیر رو بر میداریم، یک ژته، دانه های به رو، به رو می بافیم و تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج سوم

دانه اول نمی بافیم، دانه دوم از زیر، نخ میاد روی کار، دو تا دونه بعدی رو با هم می گیریم، یک زیر، دونه ژته و رو، رو با هم می گیریم و به رو می بافیم، نخ میره زیر کار به زیر می بافیم، همین کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج چهارم

دانه اول بر میداریم، دانه بعدی به زیر، نخ میاد روی کار، دانه بعدی به رو می بافیم، دانه زیری رو بر میداریم، یک ژته می زنیم، دانه رو به رو بافته می شود.

حالت ارتجاعی و برجسته بافت، به این شکل ایجاد می شود.

رج پنجم

دانه اول بر میداریم، دانه دوم به زیر، دونه ژته و رو، با هم گرفته و به رو می بافیم، دانه زیر به زیر می بافیم، همین روند را تا انتهای رج ادامه می دهیم.

به اندازه دلخواه می بافیم.

حالا می خواهیم با یک رنگ دیگر به بافتمان ادامه دهیم.

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دانه بعدی به زیر، نخ میاد روی کاربه رو می بافیم، دانه زیر بر میداریم، یک ژته می زنیم، به رو، زیر بر میداریم یک ژته می زنیم، دانه رو، رو به رو می بافیم، دقیقا در وسط بافت یک ژته برعکس می زنیم(طبق دقیقه 8 و 5 ثانیه ویدیو آموزشی)، حالا از رنگ دوم استفاده می کنیم و به رو می بافیم، دانه زیر بر میداریم، یک ژته می زنیم، دانه بعدی به رو، تا انتهای رج این کار را تکرار می کنیم.

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دانه بعدی به زیر، نخ میاد روی کار، ژته و دانه رو، با هم به رو بافته می شوند، نخ میره زیر کار به زیر بافته می شود، همین روند تا انتهای رج ادامه دارد تا برسیم به رنگ اول که طبق ویدیو آموزشی ( دقیقه 9 و 32 ثانیه)، نخ ها را به صورت ضربدری قرار می دهیم، با نخ اول، بافت را ادامه می دهیم.

رج بعدی

دانه اول نمی بافیم، به زیر می بافیم، نخ میاد روی کار به رو می بافیم، دانه زیر بر میداریم، یک ژته می زنیم، دانه رو، به رو می بافیم، زیررو بر میداریم یک ژته، وقتی به وسط بافت رسیدیم ژته رو بر عکس می زنیم، بقیه بافت مثل قبل ادامه داده شود.

به اندازه مورد نظر می بافیم.

حالا چطور گره وسط را ایجاد کنیم؟

آموزش بافت هدبند با دو میل
آموزش بافت هدبند با دو میل

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دومی به زیر، نخ میاد روی کار، سومی از رو، چهارمی رو بر میداریم، یک ژته می زنیم،  یک رو، ادامه تا وسط بعد یک ژته بر عکس

حالا با دو میل نصف بافت را کنار هم قرار می دهیم، طبق دقیقه 13 ویدیو آموزشی

دو تا دونه اول از هر میل را با هم یکی می کنیم، قسمت زیرین بافت رو می بافیم، یک زیر، دو تا دانه بعدی با هم به رو بافته می شوند، یک زیر، دو تا دانه بعدی با هم به رو، یک زیر، یک رو، آخری هم به رو بافته می شود.

حالا به نخ سفید می رسیم، یک زیر، یک رو، یک زیر، یک رو، یک زیر، یک رو،تا انتهای رج

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دونه دوم به رو، سومی رو می گیریم، یک ژته، یک رو، تا انتهای رج ادامه می دهیم و قبل از دانه آخر یک دانه اضافه می کنیم نمی بافیم، یک ژته می زنیم و بعد دانه آخر را به رو می بافیم.

 رج بعدی

دانه اول بر میداریم، نخ میاد روی کار، دو تا دونه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، به بافت مثل قبل ادامه می دهیم.

به اندازه دلخواه می بافیم.

حالا نوبت به کور کردن می رسد

(این نحوه کور کردن بسیار زیبا و تمیز است مناسب شال گردن، کلاه )

دانه اول بر میداریم، دانه دوم از زیر می بافیم، نخ رو از دانه اول می اندازیم روی دانه دوم، همین طور تا انتهای رج ادامه می دهیم.

حالا دو طرف بافت را منظم به هم می دوزیم طبق ویدیوی آموزشی

 

جهت دانلود ویدیو های آموزشی بافت این دو هدبند با کیفیت عالی
کلیک نمایید.

آموزش بافت هدبند(تل) به عرض

 

آموزش بافت تل به عرض
آموزش بافت تل به عرض

این تل یا هد بند به عرض بافته می شود

برای لبه این بافت ما سه دانه در نظر می گیریم

برای این بافت از کاموایی استفاده می کنیم که برای میل چهار و بالاتر مناسب باشد

 سی دانه به همین شکل (طبق ویدیو آموزشی) سر می اندازیم

برای تعیین طول بافت باید با سانتی متر اندازه دور سر یعنی از پشت گردن تا پیشمونی گرفته شود مثلا اندازه شما می شود 50 سانتی متر وقتی می خواید ببافید به جای 50، 47 سانتی متر ببافید بستگی به شلی و سفتی دستتون داره

با توجه به اینکه کاموا به مرور خودش رو باز می کنه بهتر دو سه سانتی کمتر در نظر بگیریم.

رج اول

همه دانه ها به رو بافته می شود، تا برسیم به سه دانه آخر، که بدون بافتن بر روی میل سمت راست قرار می دهیم

رج دوم

نخ رو یه مقداری می کشیم، سه دانه اول را به زیر می بافیم، دونه سوم رو از رو می کشیم روی دو دانه قبلی (طبق ویدیو آموزشی)، اولی به زیر، یک ژته، یک زیر، نخ میاد روی کار، سه تا دانه به رو می بافیم، دوازده دانه از زیر می بافیم (برای گیس وسط)، سه دانه به رو، نخ میره زیر کار، دونه سوم رو از رو میاریم روی دو دانه قبلی، اولی به زیر، یک ژته، یک زیر، سه تا دانه آخر را هم بدون بافتن بر روی میل سمت راست قرار می دهیم.

رج سوم

طبق ویدیو آموزشی دقیقه پنجم، دانه اول را به رو می بافیم، دو تا دانه بعدی به رو، سه تا دانه بعدی هم به رو مثل ویدیو آموزشی بافته می شود، سه تا دانه به زیر، نخ میاد روی کار، دوازده دانه به رو می بافیم، سه تا زیر، سه تا رو، باز هم سه دانه آخر را نمی بافیم.

رج چهارم

نخ را می کشیم، دانه اول به زیر، ( هر چهار رج یکبار مدل را اجرا می کنیم)،  پنج دانه به زیر، سه تا به رو، دوازده دانه به زیر( تا شش رج بدون تغییر می بافیم)، سه تا رو، سه تا زیر، سه تای آخر را هم نمی بافیم.

رج پنجم مثل رج سوم

رج ششم

سه تا دانه به زیر، دونه سوم رو می کشیم روی دونه اول و دوم، دونه اول به زیر می بافیم، یک ژته، یک زیر، سه تا رو، حالا می خوایم پیچ رو اجرا کنیم چهار تای دوم رو با چهار تای اول مثل دقیقه 8 ویدیو آموزشی جابجا می کنیم، چهار تای دوم رو به میل سمت چپ انتقال می دهیم، حالا هشت دانه را به زیر می بافیم، چهار تای بعدی رو هم به زیر می بافیم، سه تا رو، نخ میره زیر کار، دونه سوم رو میاریم روی دونه اول و دوم، دونه اول به زیر، یک ژته، یک زیر، سه تای آخر را هم نمی بافیم.

رج هفتم

شش دانه به رو، سه تا به زیر، تا  انتها مثل قبل ادامه می دهیم.

شش رج می بافیم؛ هر چهار رج گل اطرافش رو جابجا می کنیم.

آموزش بافت تل به عرض
آموزش بافت تل به عرض

رج بعدی

شش دانه به زیر، سه تا رو، حالا رسیدیم به جابجایی گیس ما، یک بار دو چهار تای اول جابجا می شود، یک بار دو چهار تای دوم، حالا چهار تای اول را به زیر می بافیم، از زیر چهار تای دوم را بر می داریم، چهار تای اول از روی میل ول می کنیم، روی میل سمت چپ قرار می دهیم، حالا چهار تای دوم رو روی میل سمت چپ قرار می دهیم، بعد جابجایی به زیر می بافیم، سه تا رو ، دونه سوم می کشیم روی دونه اول و دوم ، دانه اول به زیر، یک ژته، یک زیر، سه تا آخر هم نمی بافیم.

تا شش رج ادامه می دهیم تا دوباره پیچ ها را جابجا کنیم.

طبق ویدیو آموزشی در (دقیقه 13 ) جابجایی پیچ ها را انجام می دهیم.

تا اندازه که حساب کرده بودیم به بافتن این تل ادامه می دهیم.

ویدیو آموزشی بافت هدبند به عرض با دو میل

در حال بارگذاری پخش کننده...

 

آموزش بافتنی با دو میل کامواباف

جهت دانلود ویدیو های آموزشی بافت این دو هدبند با کیفیت عالی
کلیک نمایید.

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up