آموزش بافت پاپوش مدل قلب و پیچ

کامواباف قصد دارد با توجه به درخواست های شما عزیزان آموزش بافت پاپوش مدل قلب و پیچ را ارائه نماید

امیدوارم  آموزش ببیند و به راحتی ببافید

لطفا سئوالات خود را در حین بافت در قسمت کامنت زیر همین صفحه بنویسید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما باشم.

مدل قلب و پیچ را چطور ببافیم؟

برای بافت این مدل 24 دانه سر می اندازیم

دو رج هم ابری می بافیم (همه از زیر یا همه از رو بافته می شود)

رج اول

دانه اول را بر میداریم، نه تا دونه از زیر می بافیم، چهار تا دانه رو از رو می بافیم، ده دانه بعدی رو از زیر می بافیم (دانه اول رو نمی بافیم دانه آخر رو هم به رو می بافیم برای اینکه حاشیه زیباتری بافته شود)

رج دوم

دانه اول رو بر میداریم، نخ میاد روی کار ، هفت تا دانه رو از رو می بافیم(هشت تا با دانه اول)

نخ رو میبریم زیر کار، چهار تا دانه بعدی رو با هم جابجا می کنیم یعنی از رو دو تا دانه دوم رو بر روی میل سمت راست قرار می دهیم و دو تا دانه اول رو ول می کنیم و روی میل سمت چپ قرار می دیم، دو تا دوم رو دوباره روی میل سمت چپ قرار می دیم، دو تا دانه اول رو به زیر می بافیم، نخ رو میاریم روی کار و دو تا دانه بعدی رو به رو می بافیم.

از میل کمکی استفاده می کنیم دو تا دانه بعدی رو میذاریم روی میل کمکی، به رو می بافیم، دو تا دانه روی میل کمکی را به زیر می بافیم(چهارتای وسط رو جابجا می کنیم مثل بافت پیچ منتها بازشون کردیم یعنی بینشون چهارتا از رو بردیم یعنی دو تا از این ور دو تا از اون ور)، بقیه دانه ها به رو بافته می شوند.

رج سوم

بافت پشت کار هیچ تغییری نمی کنه یعنی دانه هایی که به زیر بافته شده بودند دوباره به زیر بافته می شن و دانه هایی که به رو بافته شدند به رو بافته می شوند.

رج چهارم

اولی رو بر میداریم، پنج تا دانه رو به رو می بافیم، نخ رو می بریم زیر کار، دو تا دونه بعدی رو می خوایم با دو تا دونه اول جابجا کنیم پس دو تا دونه دوم رو از رو، روی میل سمت راست قرار میدیم دو تا دانه اول رو ول می کنیم، روی میل سمت چپ قرار می دیم، دو تا دانه دوم رو هم روی میل سمت چپ قرار می دیم، حالا دو تا دانه رو به زیر می بافیم و دو تا دونه بعدی رو به رو می بافیم، چهار تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم،  حالا دوباره دونه ها رو جابجا می کنیم، دو تا دونه دوم رو از زیر روی میل سمت راست قرار می دیم، دو تای اول رو ول می کنیم و روی میل سمت چپ، دو تا دانه دوم رو هم به میل چپ منتقل می کنیم، بعد دوتا دانه اول رو به رو می بافیم و دو تا دونه بعدی رو به زیر می بافیم

دقت کنید که دو تا مسیری که برای قلب داره باز میشه نباید مدلشو عوض کنیم همینطور باید به حرکتشون ادامه بدن

بقیه  دانه های رج سوم رو هم به رو می بافیم

رج پنجم

همه رو مثل خودش می بافیم رو ها رو به رو و زیر ها رو به زیر می بافیم

رج ششم

اولی رو بر میداریم، چهار تا دانه به رو می بافیم، یک دانه از رو داریم که می بریمش وسط، دو تا دانه بعدی را از رو بر میداریم روی میل سمت راست قرار میدیم، اون یک دانه رو روی میل سمت چپ قرار میدیم، دوباره دو تا دانه رو از میل سمت راست به میل سمت چپ منتقل می کنیم، دو تا دانه رو از زیر می بافیم، دانه بعدی رو به رو می بافیم، دو تا دانه بعدی رو هم به رو می بافیم

حالا می خوایم پیچ وسط رو بزنیم دو تا دانه دوم رو از رو بر میداریم روی میل سمت راست میذاریم، دو تا دانه اول رو ول می کنیم روی میل سمت چپ قرار میدیم، دو تا دونه دوم رو از میل سمت راست به میل سمت چپ منتقل می کنیم، چهار تا دانه رو از زیر می بافیم، دو تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، دوباره دانه ها رو جابجا می کنیم یک دانه(یعنی دانه سوم) رو از زیر بر میداریم روی میل سمت راست قرار میدیم دو تا دانه اول رو ول می کنیم روی میل سمت چپ قرار میدیم یکی رو هم به میل سمت چپ منتقل می کنیم، بعد دانه اول رو به رو می بافیم، نخ رو میبریم زیر کار، دو تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، دانه آخر رو هم به رو می بافیم.

رج بعدی

مثل خودش می بافیم رو ها به رو، زیر ها به زیر بافته می شود

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، سه تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، نخ رو می بریم به زیر، نخ رو می بریم زیر کار، دو تا دانه دوم و سوم رو از رو به میل سمت راست منتقل می کنیم، یک دانه رو ول می کنیم روی میل سمت چپ میذاریم، دو تا دانه دوم و سوم رو هم به میل سمت چپ منتقل می کنیم، دو تا دانه رو به زیر می بافیم، چهار تا دانه بعدی به رو بافته می شود، چهارتای بعدی به زیر بافته میشه، سه تا دونه بعدی رو به رو می بافیم، دانه سوم رو از زیر روی میل سمت راست قرار می دهیم و بعد دو دانه اول را ول می کنیم بر روی میل سمت چپ قرار می دهیم، دوباره دانه سوم رو از میل سمت راست به چپ انتقال می دهیم و بعد دانه اول را به رو می بافیم، دو تای بعدی رو به زیر می بافیم، چهارتا دانه بعدی رو به رو می بافیم.

رج بعدی

همه رو مثل خودش می بافیم

رج بعدی

دانه اول رو نمی بافیم، سه تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، دو تا دانه به زیر بافته میشه، چهارتا دانه به رو بافته می شود، نخ رو می بریم زیر کار، دو تا دانه دوم رو از روی کار به میل سمت راست منتقل می کنیم دو تای اول رو ول می کنیم و روی میل سمت چپ قرار میدیم، دو تا دانه دوم رو از میل سمت راست به میل سمت چپ منتقل می کنیم، هر چهار تا دانه رو به زیر می بافیم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم

رج بعدی

مثل خودش می بافیم

رج بعدی

دانه اول رو نمی بافیم، سه تا دانه بعدی از رو می بافیم، چهار تا دونه بعدی رو دو تا دو تا با هم جابجا می کنیم، از پایین دو تا دانه سوم و چهارم رو روی میل سمت راست قرار میدیم، دو تای اول رو ول می کنیم، روی میل سمت چپ قرار میدیم، دو تا دونه سوم و چهارم به میل سمت چپ منتقل می کنیم، دو تا دانه اول به رو و دو تا دانه بعدی به زیر بافته می شود،

 حالا دوباره جابجایی دانه ها، دانه سوم و چهارم از رو به میل سمت راست منتقل می کنیم، دو تای اول رو ول می کنیم روی میل سمت چپ قرار میدیم، دو تا دانه سوم و چهارم از میل راست به چپ منتقل می کنیم، دو تا دانه به زیر بافته میشود، دو تا دانه از رو بافته شود

دوباره جابجایی دانه ها، دو تا دانه سوم و چهارم از زیر بر میداریم به میل راست منتقل می کنیم، دو تا دانه اول ول می کنیم و روی میل سمت چپ قرار می دیم و دوباره روی میل سمت چپ قرار میدیم، دو تا دانه به رو بافته و دو تا دانه بعدی به زیر بافته شود، چهار تای بعدی هم جابجا می شود، دو تا به زیر و دو تا به رو بافته می شود، بقیه دانه ها هم به رو بافته می شود

کارها به صورت قرینه باید انجام شود

رج بعدی

هم مثل خودش می بافیم

رج بعدی

اولی رو نمی بافیم، پنج تا دانه به رو می بافیم، نخ رو می بریم زیر و از روی کار جابجایی دو به دو انجام می دهیم، دو تای اول به زیر، دو تای بعدی به رو بافته می شود، چهارتای بعدی رو به زیر می بافیم، حالا دوباره جابجایی از زیر کار دو به دو انجام می دهیم، دو تای اول به رو و دوتای بعدی به زیر بافته می شود، شش دانه آخر به رو بافته می شود

رج بعدی

مثل خودش می بافیم

رج بعدی

اولی رو نمی بافیم، چهار تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، دانه دوم و سوم رو از رو به دانه اول جابجا می کنیم، دو تا دانه رو به زیر می بافیم، سه تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، چهار تا دانه بعدی رو دو به دو از روی کار جابجا می کنیم، حالا چهار تا دانه رو به زیر می بافیم، دو تا دانه بعدی به رو بافته می شود، حالا دانه سوم رو با دانه اول و دوم از زیر جابجا می کنیم، اولی رو به رو می بافیم، دو تای بعدی رو به زیر می بافیم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم

ما زمانی پیچ وسط رو می زنیم، که دو طرف کار ما سه تا دانه از رو داشته باشه

رج بعدی

مثل خودش می بافیم روها رو به رو و دانه های زیر را به زیر می بافیم.

رج بعدی

اولی رو نمی بافیم، سه تا دانه بعدی را به رو می بافیم، نخ رو می بریم زیر کار، دانه دوم و سوم رو با دانه اول از رو جابجا می کنیم، دو تا دانه اول به زیر، چهاردانه بعدی به رو بافته می شود، چهار تا به زیر، سه تا به رو بافته می شود، دانه سوم با دانه اول و دوم از زیر جابجا می کنیم، اولی رو به رو می بافیم، دو تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، بقیه دانه ها را به رو می بافیم.

برای بافت مدل قلب و پیچ رج های بعدی تکرار می شود

مدل قلب و پیچ

ویدیو آموزشی بافت مدل قلب و پیچ قسمت اول

در حال بارگذاری پخش کننده...

ویدیو آموزشی بافت مدل قلب و پیچ قسمت دوم

در حال بارگذاری پخش کننده...

ویدیو آموزشی بافت مدل قلب و پیچ قسمت سوم

در حال بارگذاری پخش کننده...

چطور پاپوش مدل قلب و پیچ را ببافیم؟

در حال بارگذاری پخش کننده...

آموزش بافتنی با دو میل کامواباف

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و
خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید

از شما همراه محترم دعوت می کنم جهت تهیه محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت پلیور یقه هفت، بافت انواع بلوز، سارافون کودک و ….  به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید

با خرید آموزش های آنلاین بافتنی از فروشگاه وب سایت کامواباف،
حامی تولید محتوای آموزشی هنر بافتنی با دو میل باشید

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

17 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • الهه بهمن یار
  2022-10-17 5:47 ق.ظ

  بسیار عالی و کاملاً گویا بود .خداقوت👏👏👌

  پاسخ
  • سپاسگزارم از نظر شما دوست عزیز

   پاسخ
  • ناشناس
   2022-12-16 1:14 ب.ظ

   سلام خسته نباشید کارتون خیلی عالی بود ممنون

   پاسخ
   • ناشناس
    2023-01-12 11:36 ب.ظ

    واقعا آموزش عالی بود لطف میکنید آموزش های دیگری هم بذارید تا ماهم یادبگیریم من خیلی علاقه دارم وبراتون دعا میکنم که هنرتون را آگوزش میدین همیشه موفق وسربلند باشین عزیزم

    پاسخ
    • دوست عزیز سپاسگزارم از همراهی شما
     برای دیدن آموزش های رایگان به بخش آموزشگاه بافتنی مراجعه بفرمایید بر روی لینک زیر کلیک نمایید
     https://kamvaabaf.com/knitting_training/
     برای آموزش های تکمیلی مثل بافت انواع بلوز از یقه، سیوشرت، پلیور و …. به فروشگاه بافتنی کامواباف مراجعه بفرمایید.
     بر روی لینک زیر کلیک نمایید
     https://kamvaabaf.com/shop/
     شما با خرید آنلاین می توانید بلافاصله ویدیوهای آموزشی را دانلود نمایید.

     پاسخ
 • ناشناس
  2022-12-03 12:23 ب.ظ

  بسیارزیباوعالی بودممنونم دست شمادردنکند

  پاسخ
 • ناشناس
  2022-12-06 3:58 ب.ظ

  سلام ممنونم از آموزش خوبتون مخصوصا پاپوش قلبی

  پاسخ
 • سلام ممنون از آموزش عالی سلامت باشید

  پاسخ
  • همراه عزیز سپاسگزارم

   پاسخ
  • ناشناس
   2022-12-16 6:49 ق.ظ

   سلام بسیار خوب وگویا بود ممنون بزرگوار

   پاسخ
   • ناشناس
    2022-12-20 10:12 ق.ظ

    سلام من دختر کوچکی دارم نمیتونم برم بیرون و آموزش بافتنی یادبگیرم می‌خوام بافتنی یاد بگیرم وکسب درآمد داشته باشم

    پاسخ
    • سلام همراه عزیز ما با این هدف که همه بتونن از آموزش های بافتنی با دو میل اصولی بهره مند بشن
     این وب سایت بافتنی رو طراحی کردیم، شما می تونید از آموزشهای ما استفاده کنید و اصولی آموزش ببنید و به راحتی هم ببافید
     به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید بافت مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید با پرداخت هزینه، لینک آموزش آن بافت به شما بلافاصله نمایش داده می شود
     به راحتی بدون نیاز به فیلترشکن می توانید آنها را دانلود نمایید
     https://kamvaabaf.com/shop

     پاسخ
 • ناشناس
  2022-12-16 11:23 ب.ظ

  خیلی خوب عالی توضیح داده شد ممنون

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up