کامواباف در این مقاله قصد دارد آموزش بافت دو مدل برگ با دو میل به همراه متن و تصویر و ویدیو به شما عزیزان ارائه دهد.

آموزش بافت دو مدل برگ با دو میل 

بافت مدل برگ درهم با دو میل 

آموزش بافت مدل برگ درهم
آموزش بافت مدل برگ درهم

برای بافت این مدل نیاز است دانه ها را به سیزده تا تقسیم کنیم (از شروع تا انتهای برگ)

پایین مدل رو چند رج ابری می بافیم

19 تا دانه سر میندازیم

عزیزان حداقل دو بار هر ویدیو آموزشی را ببینید و بعد شروع به بافتن نمایید تا بتونید به راحتی مدل را اجرا نمایید

رج اول

دانه اول را نمی بافیم، دو تا دانه رو به رو می بافیم، نخ میره زیر کار سیزده دانه را از زیر می بافیم، دو تا دانه به رو بافته میشه و دانه آخر را هم به رو می بافیم تا حاشیه زیباتری داشته باشیم.

رج دوم

دانه اول را بر میداریم، دو تا دانه به زیر و تا انتهای رج مثل خودش می بافیم(زیر ها به زیر و روها به رو بافته می شود)

در بافت مدل برگ درهم دقت کنید که هم زیرش ، هم روش مدل داره، فکر نکنید که برو بیا داره، در همه رج ها مدل اجرا می شود

رج سوم

دانه اول رو نمی بافیم، نخ میاد روی کار و دو تا دانه به رو می بافیم، نخ میره زیر کار ده دانه به زیر بافته می شود، دو تا دانه بعدی را دو تا یکی می کنیم از چپ به راست(دقت کنید برای اینکه بافت زیباتری شود)، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر می بافیم، دو تا دونه کنار رو به رو می بافیم، دانه آخر را هم به رو می بافیم.

رج چهارم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه از زیر می بافیم، یک ژته می زنیم(چون دانه بعدی به رو بافته می شود نخ را به بالا آورده و از بالا ژته می زنیم)، دو تا دانه به رو می بافیم، دو تا دانه بعدی رو بر می گردونیم(مانند آموزش تصویری) و بعد از رو دو تا یکی می کنیم،  نه تا دانه به رو می بافیم، دو تا دانه به زیر و آخری را به رو می بافیم.

رج پنجم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه رو به رو می بافیم، هشت دانه به زیر می بافیم، دو تا دانه بعدی را دو تا یکی برعکس می کنیم(به زیر)، یک دانه به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، دو تا دانه از زیر می بافیم، نخ رو میاریم بالای کار سه تا دانه آخر را به رو می بافیم.

بافت مدل برگ درهم
بافت مدل برگ درهم

رج ششم

دانه اول را نمی بافیم، دو تا دونه بعدی را به زیر می بافیم، یک دانه از رو می بافیم، یک ژته از رو می زنیم، سه تا از رو می بافیم، دو تا دونه بعدی رو بر می گردونیم و به رو دوتا یکی می کنیم، هفت تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، دو تا دانه به زیر می بافیم و دانه آخر را به رو می بافیم.

از این سمت هر رج یکی یکی دانه ها کم میشه

رج هفتم

اولی رو بر میداریم، دو تا دانه به رو می بافیم، شش دانه را به زیر می بافیم، دو تا یکی می کنیم، دو تا از زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، سه تا از زیر می بافیم، سه تای آخر هم به رو بافته می شود.

رج هشتم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه به زیر می بافیم، دو تا دانه از رو می بافیم، یک ژته از رو می زنیم، چهار تا دانه از رو می بافیم، دو تا دونه رو بر می گردونیم به رو دو تا یکی می کنیم، پنج تا دونه بعدی رو می بافیم، دو تا دونه به زیر و دانه آخر را هم به رو می بافیم.

رج نهم

دانه اول را نمی بافیم، نخ رو میاریم روی کار دو تا دونه به رو می بافیم، چهار تا دانه رو از زیر می بافیم، دو تا یکی می کنیم، سه تا دونه بعدی رو به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، چهار تا دانه رو به زیر می بافیم، سه تا دانه آخر را به رو می بافیم.

رج دهم

اولی رو نمی بافیم، دو تا دانه رو به زیر می بافیم، سه تا به رو می بافیم و یک ژته به رو می زنیم، پنج تا به رو می بافیم، دو تا دونه بعدی رو به رو دو تا یکی می کنیم، سه تا به رو می بافیم، دو تا دانه رو به زیر می بافیم و دانه آخر را به رو می بافیم.

رج یازدهم

اولی رو بر میداریم، دو تا دانه بعدی رو به رو می بافیم، 13 دانه بعدی رو به زیر می بافیم، سه تا دانه آخر را به رو می بافیم.

رج دوازدهم

اولی رو بر میداریم، دو تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، سیزده دانه به رو می بافیم، دو تا به زیر و آخری به رو بافته شود

رج سیزدهم

اولی رو نمی بافیم، دو تا به رو ، یک زیر، یک ژته، از اینور دیگه دو تا یکی معمولی می کنیم، ده تا دانه به زیر می بافیم،  دانه آخر رو هم از رو می بافیم.

رج چهاردهم

اولی رو نمی بافیم، دو تا از زیر می بافیم، نه تا دانه از رو می بافیم، دو تا دونه رو بر می گردونیم به رو دو تا یکی می کنیم، دو تا دانه به رو می بافیم، یک ژته به رو(برعکس) می زنیم، دو تا دانه به زیر و آخری را به رو می بافیم.

رج پانزدهم

اولی رو نمی بافیم؛ دو تا دانه رو به رو می بافیم، دو تا دانه رو از زیر می بافیم، یک ژته ، یک زیر، دو تا یکی، هشت تا دونه به زیر، سه تا دونه به رو می بافیم.

رج شانزدهم

دانه اول بر میداریم، دو تا دانه به زیر، هفت تا دانه به رو، دو تا دانه بعدی را بر می گردونیم دو تا یکی از رو انجام می دهیم، سه تا به رو، یک ژته به رو، یک دانه به رو، دو تا زیر و دانه آخر به رو بافته می شود.

رج هفدهم

دانه اول بر میداریم، دو تا به رو، سه تا از زیر، یک ژته، دو تا زیر، دو تا یکی، شش تا به زیر، سه تا به رو بافته می شود

رج هیجدهم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا زیر، پنج تا از رو می بافیم، دو تا یکی به رو (اول دونه ها رو بر می گردونیم)، چهار تا به رو، یک ژته از رو، دو تا رو، دو تا زیر، دانه آخر هم به رو بافته می شود.

رج نوزدهم

دانه اول بر میداریم؛ دو تا از رو، چهار تا از زیر، یک ژته، سه تا زیر، دو تا یکی، چهار تا زیر، دو تا رو، دانه آخر را هم به رو می بافیم.

رج بیستم

دانه اول بر میداریم، دو تا زیر، سه تا رو، دو تا یکی از رو، پنج تا به رو، یک ژته به رو، سه تا رو، دو تا زیر، آخری هم به رو بافته می شود

رج بیست و یکم

اولی رو نمی بافیم، دو تا رو، سیزده دانه به زیر، سه تای آخر هم به رو می بافیم.

 

 

آموزش بافت مدل برگ همجوار با دو میل

برای بافت مدل برگ همجوار با دو میل  به تعداد دانه ها محاسبه و برگ را ایجاد می کنیم.

بافت مدل برگ همجوار
بافت مدل برگ همجوار

طبق محاسبات و توضیحات اولیه برای بافت مدل برگ

برای بافت نمونه کار، شانزده دانه سر می اندازیم

رج اول  

دانه اول را نمی بافیم روی میل سمت راست قرار می دهیم، دو تا دانه بعدی را به رو می بافیم، هفت دانه از زیر بافته می شود، دو تا دانه بعدی به رو بافته می شود، یک دانه به زیر و دو تا دانه به رو، دانه آخر هم برای زیبایی حاشیه کار به رو بافته می شود

رج دوم

در مدل برگ پشت کار همنجوری که دیده میشه بافته می شود ( دانه های رو به رو و زیرها به زیر بافته می شود)

رج سوم

دانه اول رو بر می داریم، دو تا دانه بعدی به رو بافته می شود، دو تا دونه بعدی رو بر روی میل سمت راست میذاریم و بر عکس (طبق ویدیو) دوباره بر روی میل سمت چپ قرار می دهیم، بعد دو تا یکی می کنیم(برای تشکیل حاشیه برگ)، سه تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، دو تا بعدی رو دو تا یکی می کنیم (یعنی چپ به راست)، دو تا دانه از رو، نخ رو می بریم زیر کار و یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر، یک ژته به رو می زنیم، دو تا دانه از رو می بافیم، دانه آخر رو هم به رو می بافیم تا حاشیه زیباتری داشته باشیم.

رج چهارم

اولی رو بر میداریم، دو تا دانه بعدی رو به زیر می بافیم، سه تا دانه از رو ، دو تا دانه به زیر، بقیه رو هم مثل خودش تا انتهای رج می بافیم

رج پنجم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه به رو، نخ میره پایین کار دو تا دانه رو بر عکس می کنیم اول میذاریم روی میل سمت راست و بعد برعکس روی میل سمت چپ قرار می دهیم و بعد دو تا یکی می کنیم، یکی به زیر می بافیم، دو تا یکی می کنیم از چپ به راست، دو تا دانه بعدی به رو بافته می شود، یک دانه به زیر بافته می شود و از زیر یک ژته می زنیم، دانه بعدی به زیر، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر، سه تا دانه بعدی به رو بافته می شود.

رج ششم

مثل خودش می بافیم

رج هفتم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه به رو می بافیم، دانه بعدی رو بر عکس روی میل سمت راست میذاریم، دو تا بعدی رو هم از چپ به راست دو تا یکی می کنیم، اون دونه ای که بر عکس روی میل سمت راست گذاشته بودیم رو، روی این دانه که دو تا یکی کردیم می اندازیم، دو تا دانه از رو می بافیم، دو تا دانه از زیر، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، دو تا دانه بعدی به زیر می بافیم، سه تا دانه بعدی را به رو می بافیم

رج هشتم

مثل خودش بافته می شود

رج نهم

دانه اول رو بر میداریم، دو تا دانه از رو می بافیم، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، یک ژته به رو می زنیم، دو تا به رو، نخ رو می بریم پایین دو تا دانه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، سه تا دانه به زیر می بافیم، دو تا یکی بر عکس انجام می دیم(از چپ به راست)، سه تا دانه آخر هم به رو بافته می شود

رج دهم

مثل خودش می بافیم

رج یازدهم

اولی رو بر میداریم، دو تا به رو می بافیم، نخ میره پایین دانه اول رو به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک دانه به زیر می بافیم، دو تا دانه به رو می بافیم، دو تا دانه بعدی رو دو تا یکی می کنیم، یک دانه به زیر می بافیم، دو تا بعدی رو هم دو تا یکی می کنیم از چپ به راست، سه تا دانه آخر رو به رو می بافیم

رج دوازدهم

مثل خودش می بافیم

بافت مدل برگ همجوار
بافت مدل برگ همجوار

رج سیزدهم  

دانه اول را نمی بافیم، دو تا دانه از رو می بافیم، دو تا دانه به زیر می بافیم، یک ژته می زنیم، یک زیر می بافیم، ژته بعدی رو می زنیم، دو تا دانه به زیر می بافیم، دو تا دانه از رو می بافیم، حالا باید دانه کم کنیم؛ دانه بعدی رو بر میداریم روی میل سمت راست میذاریم، دو تا دونه بعدی رو دو تا یکی بر عکس می کنیم و یکی دانه ای که بر داشته بودیم رو، روی این دانه قرار می دهیم، سه تا دانه آخر را به رو می بافیم.

رج چهاردهم

مثل خودش می بافیم

برای ادامه بافت مثل رج یک، می بافیم و همینطور ادامه می دهیم.

 

هنر یعنی انسانها از خلاقیت و ذهنیت خودشون استفاده کنند، کپی کردن هنر نیست

 

آموزش بافت یقه مدل برگ با دو میل

آموزش بافت مدل برگ چپ و راست با دو میل

 

 

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up