آموزش بافت شال کرواتی

شال کرواتی با یک کلاف کاموای صد گرمی بافته می شود.

برای اندازه گیری هم دور گردن شخصی که می خواید براش ببافید رو اندازه بگیرید.

اندازه ای که در نظر گرفته می شود از ابتدا تا انتها که به صورت صاف است (اندازه دورگردن)، ، بقیه بافت جلوی گردن قرار می گیرد.

در افراد مختلف این اندازه متفاوت است

شال کرواتی را می توانید یک رنگ یا دو رنگ ببافید

برای بافت این شال، از قسمت پایین شروع می کنیم

چطور شال کرواتی را ببافیم؟

آموزش بافت شال کرواتی
آموزش بافت شال کرواتی

برای این بافت ما هفت دانه سر می اندازیم(دانه ها بهتر که فرد باشد).

انتهای دانه ها را گره می زنیم.

رج اول

همه رو از زیر می بافیم. دانه آخر رو از رو می بافیم(برای بافت حاشیه زیباتر)

رج دوم

دانه اول بر میداریم نمی بافیم، دانه دوم از زیر می بافیم، دانه سوم رو از رو می بافیم، چهارم به زیر، بعدی به رو، به زیر، آخری هم به رو بافته می شود.

ما در رج های رو دانه اضافه می کنیم می تونیم از سنجاق  به عنوان نشونه روی کار استفاده کنیم.

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دانه بعدی به زیر، دانه سوم یک ردیف پایین تر بافته می شود (که به آن سلانیک گفته می شود) و بعدش یک دانه اضافه می کنیم (مانند دقیقه چهارم ویدیو آموزشی قسمت اول )، دانه بعدی به زیر، یک دانه دیگر اضافه می کنیم، دانه بعدی هم از یک ردیف زیرتر به زیر می بافیم، بعدی به زیر، دانه آخر را به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، به زیر، به رو، سه تای بعدی به زیر، به رو ، به زیر ، آخری هم به رو بافته می شود.

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، دانه بعدی به زیر، بعدی یک ردیف پایین تر به زیر، یک دانه اضافه می کنیم، سه تا به زیر، یک دانه اضافه می کنیم، یک ردیف پایین تر به زیر، یک زیر، آخری به رو می بافیم.

رج بعدی

هیچ تغییری ایجاد نمیشه، دانه اول رو نمی بافیم، زیر، رو، پنج تا به زیر، به رو، به زیر، آخری هم به رو بافته می شود.

 

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت شال کرواتی کلیک نمایید

 

 

آموزش بافت شال کرواتی
آموزش بافت شال کرواتی

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، به زیر، از یک ردیف پایین تر به زیر می بافیم، یک دانه اضافه می کنیم، پنج دانه به زیر، یک دانه اضافه می کنیم، یک ردیف پایین تر به زیر، به زیر، آخری هم به رو بافته می شود.

 به اندازه پهنای مورد نظر دانه ها را در هر رج اضافه می کنیم.

به اندازه دلخوایی که می خواهید عرض شال گردنتان باشد، مثلا در این نمونه 10 سانت می باشد، برای قسمت پایین هم در نظر می گیریم.

یکی یکی به تعداد دانه ها اضافه می کنیم

حالا به میزان دلخواه بافتیم با سانتی متر اندازه می گیریم ( تقریبا 12 سانت و تعداد دانه ها هم 29 تا )، بعد از یک میل سومی استفاده می کنیم

رج بعدی

دانه اول با میل سوم بر میداریم، دونه دوم با میل خودش بر میداریم، با میل سوم دونه سوم بر میداریم، یک در میان دانه ها رو بر روی دو میل قرار می دهیم

از سنجاق قفلی استفاده می کنیم دانه های میل دوم را بر روی آن قرار می دهیم.

حالا شروع می کنیم به بافتن

رج بعدی

دانه اول بر میداریم، نخ میاد روی کار، دانه دوم به رو، سومی به زیر، چهارمی به رو، و این کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم

نخ رو بکشید تا دانه ها به هم نزدیک تر شوند.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دانه بعدی به زیر، دانه بعدی به رو، تا انتهای رج این کار را تکرار می کنیم.

تا دوازده یا 15 رج این کار را تکرار می کنیم.

تا پنج سانت یک زیر یک رو به صورت کشبافت می بافیم.

حالا که کشبافت رو به اندازه بافتیم

دانه هایی رو که بر روی سنجاق گذاشته بودیم رو، روی میل قرار می دهیم.

دقت کنید همه دونه ها را بر روی میل قرار دهید دونه ای جا نمونه.

حالا دونه های کشبافت رو بر روی سنجاق قرار می دهیم (طبق دقیقه 13 و 29 ثانیه)

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم رو به رو می بافیم، به زیر، این کار را تا انتهای رج ادامه می دهیم

این طرف رو هم به اندازه کشبافت قبلی می بافیم.

حالا از میل سوم استفاده می کنیم و دانه ها را از سنجاق به میل سوم انتقال می دهیم.

از میل اصلی استفاده می کنیم و طبق ویدیو آموزشی انتقال از دو میل به یک میل را انجام می دهیم، دانه اول رو از رو بر میداریم، دونه دوم از زیر، تا انتهای ادامه می دهیم.

حالا می خوایم مدل تیغ ماهی ببافیم

برای بافت مدل تیغ ماهی رج اول

دانه اول رو بر میداریم، دونه دوم به رو، سه تا زیر، دانه بعدی به رو، سه تا به زیر، یک رو، سه زیر، تا انتهای رج ادامه می دهیم. دو تای مونده به دانه آخر به زیر و آخری را به رو می بافیم.

هیچ نیازی نیست که تعداد دانه ها مضربی از سه یا چهار و … باشد.

ما باید با کارمون دوست باشیم و این دوستی باعث میشه ارتباط لازم رو پیدا کنیم

رج بعدی

این رج مهم و با رج قبلی تنظیمش می کنیم، که باعث میشه تیغ ماهی رو راحتتر ببافیم.

دانه اول نمی بافیم، دانه بعدی به رو، سه تا دونه بعدی به زیر،  یک رو، سه زیر، تا انتهای رج ادامه می دهیم.

تا به حدی که اندازه گرفتیم می بافیم.

عرض بافت هم سلیقه ای است

متناسب یا پایین بافت، عرض را هم مشخص می کنیم.

وقتی به اندازه دلخواه بافتیم

از یک سنجاق قفلی استفاده می کنیم یک در میان بر روی سنجاق قرار می دهیم.

به همین ترتیب تا انتهای رج ادامه می دهیم.

حالا شروع می کنیم به بافت کشبافت، به صورت یک زیر یک رو؛ اولی به زیر، دومی به رو، تا انتهای رج ادامه می دهیم.

رج اول رو کمی محکمتر می بافیم که فاصله زیادی از هم نداشته باشند.

اندازه این کشبافت به اندازه بافت کشبافت طرف اول است تا تناسب برقرار شود

باز هم از میل سوم کمک می گیریم

از دو میل به یک میل انتقال می دهیم

رج بعدی

همه را از زیر می بافیم

این سمت برعکس اون سمت که دانه ها یکی یکی اضافه می شد، باید یکی یکی کم شود.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دونه دوم به زیر، دو تا یکی برعکس انجام می دهیم، بقیه رو به زیر می بافیم

فقط روی کار، ما دو تا یکی انجام می دهیم.

رج بعدی همه به زیر، از چهار تا دانه آخر دو تا دونه رو به روش ویدیو آموزشی دو تا یکی می کنیم (دقیقه 4 و 32 ثانیه)، دونه بعدی به زیر، دانه آخر را هم به رو می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم به زیر، بقیه دانه ها هم به زیر تا دانه سه تا مونده به آخر که به رو بافته می شود، دو تا دانه آخر به زیر بافته می شود.

رج بعدی (روی کار)

دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم به زیر، دانه بعدی یک ردیف پایین تر به زیر بافته می شود، دو تا دانه بعدی دو تا یکی می شود، به زیر می بافیم تا دانه پنج تا مانده به آخر، دو تا اول را دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی یک ردیف پایین تر به زیر می بافیم، دو تای آخر را هم به زیر می بافیم.

رج بعدی

دانه اول رو بر میداریم، دانه دوم به زیر، سوم به رو، بقیه به زیر بافته می شود تا سه دانه آخر،  دانه اول به رو، دو تا دیگر به زیر بافته می شود.

رج بعدی

اولی رو بر میداریم، دومی به زیر، سومی یک ردیف پایین تر به زیر، دو تای بعدی دو تا یکی، بقیه رو به زیر می بافیم تا پنج دانه به آخر، دو تا اول را دو تا یکی می کنیم، دانه بعدی یک ردیف پایین تر به زیر می بافیم، دو تای آخر را به زیر می بافیم.

تعداد دانه های ما به پنج تا دانه رسید

دو تا یکی می کنیم تا یک دانه داشته باشیم

 

بافتنی با دو میل

جهت دانلود ویدیو های آموزشی گام به گام بافت شال کرواتی کلیک نمایید

 

امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و خوشحال میشیم نظرات ارزشمندتون رو برامون در پایین همین صفحه ثبت کنید 

جهت تهیه محصولات آموزشی تکمیلی شامل بافت انواع بلوز، پلیور، سارافون و … می توانید به فروشگاه بافتنی کامواباف سری بزنید

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

 • ناشناس
  2022-12-22 2:30 ب.ظ

  سلام خیلی ممنون از شما لطف دارین

  پاسخ
  • ناشناس
   2023-02-14 2:18 ب.ظ

   سلام سلامت خیلی عالی بود ممنون بافت شال گردن من مادر بزرگ هستم از مشهد مقدس فاطمه اشرف

   پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up