آموزش بافت اشارپ مدل لوزی با دو میل

مرحله اول بافت اشارپ مدل لوزی 

رج اول در بافت اشارپ مدل لوزی : سه تا سر می اندازیم

رج دوم: اولی رو بر می داریم و دومی را از زیر می بافیم و سومی را از رو ….

رج سوم: اولی را بر میداریم و از کنار دومی یکی اضافه می کنیم و دومی را می بافیم، یکی دیگر اضافه می کنیم و آخری را به رو می بافیم.

رج چهارم: پشت کار مثل خودش یعنی همه از زیر بافته می شود

رج پنجم: اولی را بر میداریم و از کنار دومی یکی اضافه می کنیم و سه تا از زیر می بافیم و یه ژته(اضافه کردن) می زنیم و آخری را به رو می بافیم

رج هفتم: اولی را بر می داریم و از کنار دومی یکی اضافه می کنیم (مثل فیلم) ۵ تا از زیر می بافیم و یک ژته می زنیم (اضافه می کنیم مثل فیلم) + آخری به رو

رج نهم: اولی را برداشته و از کنار دومی یکی را اضافه می کنیم + ۷ تا از زیر + یکی اضافه می کنیم و آخری به رو می بافیم

رج یازدهم: اولی را برداشته و از کنار دومی یکی را اضافه می کنیم+ ۹ تا از زیر می بافیم+ یکی اضافه می کنیم و آخری را به رو می بافیم

رج سیزدهم: اولی را برداشته و از کنار دومی یکی اضافه می کنیم + ۱۱ تا از زیر می بافیم + یکی اضافه می کنیم+ آخری به رو می بافیم

توجه توجه در بافت اشارپ مدل لوزی: تا اینجا همه از زیر است چه روی کار چه پشت کار غیر از دانه آخر

آموزش بافت اشارپ مدل لوزی

مرحله دوم در بافت اشارپ مدل لوزی : رج پشت کار فقط ۶ تای اول و آخر از زیر است بقیه از رو است

رج ۱۵ : اولی را بر می داریم+ یه ژته از بغل دومی اضافه می کنیم+ ۴ تا زیر+ دو تا یکی+ یه ژته (مثل فیلم) یه زیر+ یه ژته+ یه دو تا یکی + ۴ تا زیر+ یکی اضافه می کنیم+ آخری به رو

رج ۱۶: پشت بافت: دانه اول را بر می داریم+ ۵ تا زیر می بافیم سه تای وسطی را از رو می بافیم بقیه از زیر

رج ۱۷:  اولی را بر می داریم + از بغل دومی یکی اضافه می کنیم+ ۴ تا از زیر+ دو تا یکی+ یک ژته+ سه تا از زیر+ یک ژته+ دو تا یکی + ۴ تا از زیر+ یکی از اضافه می کنیم و آخری از رو (یک ژته و سه تا زیر و یک ژته پشت کار به رو بافته می شود)

رج ۱۹: اولی را بر می داریم+ از بغل دومی یکی اضافه می کنیم+ دو تا یکی + یه ژته+ ۵ تا زیر+ یک ژته+ دو تا یکی + ۴ تا زیر + آخری به رو

رج ۲۱: اولی را بر می داریم+ از بغل دومی یکی اضافه می کنیم+ دو تا یکی + یه ژته+ ۷ تا زیر+ یک ژته+ دو تا یکی + ۴ تا زیر+ آخری به رو

رج ۲۳ : اولی را بر می داریم+ از بغل دومی یکی اضافه می کنیم+ دو تا یکی + یه ژته+ ۹ تا زیر+ یک ژته+ دو تا یکی + ۴ تا زیر+ آخری هم به رو می بافیم

مرحله سوم در بافت اشارپ مدل لوزی : در این مرحله لوزی وسطی را جمع می کنیم و دو طرفش، لوزی اضافه می شود

رج ۲۵ : اولی را برداشته از کنار دومی یکی اضافه می کنیم (این کار تا پایان اشارپ ادامه دارد ) ۴ تا از زیر + دو تا یکی + یک ژته+ یک زیر+ یک ژته + سه تا زیر+ سه تا یکی مثل فیلم+ سه تا زیر + یک ژته + یک زیر+ یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر+ یکی اضافه می کنیم و آخری به رو بافته می شود

رج ۲۷: اولی را برداشته + از کنار دومی یکی اضافه می کنیم+ ۴ تا زیر+ دو تا یکی + یک ژته+ سه تا زیر+ یک ژته+ دو تا زیر+ سه تا یکی + دو تا زیر+ یک ژته + سه تا زیر+ یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر+ یکی اضافه می کنیم+ آخری به رو

رج ۲۹ : اولی را برداشته + از کنار دومی یکی اضافه می کنیم + ۴ تا به زیر می بافیم + دو تا یکی + یک ژته + ۵ تا زیر+ یک ژته + یک زیر+ سه تا یکی + یک زیر+ یک ژته + ۵ تا زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر+ یکی اضافه می کنیم آخری هم به رو

رج ۳۱: اولی را برداشته + از کنار دومی یکی اضافه می کنیم + ۴ تا به زیر می بافیم+ دو تا یکی + یک ژته + ۷ تا زیر + یه ژته + سه تا یکی + یه ژته + ۷ تا زیر+ یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یکی اضافه می کنیم + آخری هم به رو

مرحله چهارم لوزی اولی بسته شد و لوزی های ردیف دوم باز شد.

رج ۳۳ : ۱+ یک اضافه + ۴ زیر + دو تا یکی + یک ژته + یک زیر+ یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه تا زیر + یک ژته+ یک زیر + یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه تا زیر + یه ژته + یک زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یکی اضافه + آخری از رو

رج ۳۵: ۱ + یک اضافه + ۴ تا زیر + دو تا یکی + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر+ سه تا یکی + دو تا زیر+ یک ژته + سه تا زیر +  یک ژته + دو زیر+ سه تا یکی + دو زیر + یک ژته+ سه تا زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یک اضافه + آخری از رو

رج ۳۷: ۱+ ۱+ ۴+ دو تا یکی + یک ژته + ۵ تا زیر + یک ژته + یک زیر + سه تا یکی + یک زیر+ یک ژته + ۵ تا زیر + یک ژته + یک زیر+ سه تا یکی + یک زیر+ یک ژته + ۵ تا زیر + یک ژته+ دو تا یکی + ۴ زیر + یکی اضافه+ آخری از رو

رج ۳۹ : ۱+ ۱+ ۴+ دو تا یکی + یک ژته + ۷ تا زیر + یک ژته + سه تا یکی + یک ژته + ۷ تا زیر + یک ژته + سه تا یکی + یک ژته+ ۷ تا زیر + یک ژته+ دو تا یکی+ ۴ تا زیر + یک اضافه + آخری از رو

آموزش بافت اشارپ مدل لوزی

در بافت اشارپ مدل لوزی از اینجا لوزی اضافه می شود

رج ۴۱ : ۱+ ۱+ ۴+ دو تا یکی + یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه زیر + یک ژته + یک زیر+ یک ژته + سه زیر+ سه تا یکی + سه تا زیر+ یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه تا زیر + یک ژته + یک زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یکی اضافه می کنیم و آخری رو می بافیم

رج ۴۳ : ۱+ یک اضافه می کنیم + ۴ تا زیر + دو تا یکی + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو تا زیر+ یه ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو تا زیر + یه ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو زیر + یه ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یک اضافه+ آخری رو

رج ۴۵: ۱+ ۱+ ۴ زیر + دو تا یکی + یک ژته + ۵ تا زیر + یک ژته + یک زیر+ سه تا یکی + یک زیر + یک ژته + ۵ زیر + یک ژته + یک زیر + سه تا یکی + یک زیر + یک ژته + ۵ زیر + یک ژته + یک زیر+ سه تا یکی + یک زیر+ یک ژته+ ۵ تا زیر+ یک ژته+ دو تا یکی + ۴ زیر + یک اضافه + اخری رو

رج ۴۷: ۱+ ۱+ ۴+ دو تا یکی + یک ژته + ۷ زیر + یک ژته + سه تا یکی + یک ژته + ۷ زیر + یک ژته + سه تا یکی + یک ژته + ۷ تا زیر + یک ژته + سه تا یکی + یک ژته + ۷ زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یک اضافه + آخری رو

دو لوزی اضافه می شود

رج ۴۹: ۱+ ۱ + ۴ + دو تا یکی + یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه زیر + یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه زیر + سه تا یکی + سه زیر + یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه زیر + سه تا یکی + سه زیر + یک ژته + یک زیر + یک ژته + سه تا زیر + دو تا یکی + سه تا زیر + یک ژته + یک زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یک اضافه + آخری رو

رج ۵۱ : ۱+ ۱+ ۴+ دو تا یکی + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو تا زیر + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو زیر + سه تا یکی + دو زیر + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو تا زیر + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا زیر + سه تا یکی + دو تا زیر + یک ژته + سه تا زیر + یک ژته + دو تا یکی + ۴ تا زیر + یک اضافه + آخری رو

تا اینجا لوزی ها ۵ تا می شوند

در حال بارگذاری پخش کننده...

در حال بارگذاری پخش کننده...

در حال بارگذاری پخش کننده...

پیشنهاد می گردد مقاله اصطلاحات و کلید واژه بافتنی مطالعه گردد

بافتنی با کامواباف

شما می توانید بهترین و با کیفیت ترین ویدیوهای آموزشی بافتنی را که با ساده ترین زبان آموزش داده شده است را در این فروشگاه اینترنتی تهیه نمایید. ببافید و لذت ببرید.

بالاترین کیفیت محصولات

بالاترین امنیت خرید

خرید و دانلود آنی

پشتیبانی بسیار سریع

خرید شارژ

2 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • ناشناس
    2022-12-10 5:07 ب.ظ

    سلام ممنون خانم خیلی لطف کردید بسیار خوب و واضح توضیح دادید و مهم تر اینکه مجانی بود خدا خیرتان بده

    پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آموزش های مرتبط

keyboard_arrow_up